Books are embalmed minds.

Bovee

 
 
 
 
 
Trảng Đất Trống Trảng Đất Trống - Robert Dugoni Trảng Đất Trống