Reading means borrowing.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms

 
Ai đang download gì vào giờ này


Bạn cần login để xem nội dung trang này.