Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
Ai đang download gì vào giờ này


Bạn cần login để xem nội dung trang này.