Worrying does not empty tomorrow of its troubles. It empties today of its strength.

Corrie Ten Boom

 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt