Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey

 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt