You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one

Unknown

 
Bạn cần login với bằng account đã được kích hoạt