Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca