Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli