Làm tốt thì tốt hơn là nói giỏi.

Benlamin Franklin