Ancient lovers believed a kiss would literally unite their souls, because the spirit was said to be carried in one’s breath.

Eve Glicksman

 
Đăng Nhập


register facebook register google
Chỉ cần click vào là đăng nhập, không cần phải phải đăng ký. Xem hướng dẫn
 

 

 
Ghi nhớ đăng nhập