There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện chưa đầy đủ
Có tổng cộng 400 truyện chưa đầy đủ. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương - Bìa
2185 -
509 -
7. Flipped
15 -
53 -
58 -
11 -
46. Out
52 -
130 -
112 -
58. Yêu
50 -
245 -
27 -
187 -
67 -
405 -
88 -
625 -
111. Hái Sao
29 -
116. Bình Hoa
19 -
21 -
138. Ti Mệnh
54 -
77 -
5 -
20 -
386 -
157 -
42 -
157. Vĩnh An
81 -
129 -
109 -
76 -
187. Đế Bá
4482 -
84 -
78 -
51 -
106 -
74 -
50 -
50 -
2 -
293 -
10 -
1521 -
76 -
150 -
39 -
12 -
36 -
274. Ai Yêu Ai
124 -
57 -
121 -
184 -
275 -
72 -
652 -
1167 -
300. Hoa Lửa
128 -
301. Im a Devil
50 -
315. Ẩn Đế
106 -
642 -
130 -
327. Thủ Hộ
212 -
328. Thiên Thu
66 -
330. Lỗ Ái
140 -
75 -
338. Lột Xác
203 -
108 -
345. The Smile
108 -
86 -
11 -
358. Ám Dục
147 -
360. Lang Phi
76 -
145 -
127 -
138 -
377. Máu Tình
88 -
30 -
25 -
136 -