Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
Truyện chưa đầy đủ
Có tổng cộng 400 truyện chưa đầy đủ. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương - Bìa
58 -
50 -
11 -
26. Out
52 -
130 -
112 -
38. Yêu
50 -
245 -
27 -
187 -
67 -
405 -
625 -
95. Hái Sao
29 -
100. Bình Hoa
19 -
21 -
122. Ti Mệnh
54 -
77 -
5 -
20 -
386 -
157 -
42 -
141. Vĩnh An
81 -
129 -
109 -
76 -
173. Đế Bá
4482 -
84 -
78 -
51 -
106 -
74 -
50 -
50 -
2 -
293 -
10 -
1521 -
76 -
150 -
39 -
12 -
36 -
260. Ai Yêu Ai
124 -
57 -
121 -
266. Flipped
3 -
184 -
275 -
72 -
652 -
1167 -
287. Hoa Lửa
128 -
288. Im a Devil
50 -
302. Ẩn Đế
106 -
642 -
130 -
315. Thủ Hộ
212 -
316. Thiên Thu
66 -
318. Lỗ Ái
140 -
75 -
326. Lột Xác
203 -
108 -
333. The Smile
108 -
86 -
11 -
346. Ám Dục
147 -
348. Lang Phi
76 -
145 -
127 -
138 -
365. Máu Tình
88 -
30 -
25 -
136 -