Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

 
 
 
Truyện chưa đầy đủ
Có tổng cộng 400 truyện chưa đầy đủ. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương - Bìa
56 -
15 -
45 -
34 -
1135 -
187 -
27 -
183 -
46 -
14 -
77 -
111 -
81 -
288 -
50 -
100. Cha Nuôi
167 -
101. Bình Hoa
70 -
111. Quan Vận
509 -
113. Flipped
15 -
131. Nhà Băng
58 -
11 -
146. Out
52 -
130 -
71 -
156. Yêu
50 -
85 -
245 -
27 -
67 -
405 -
88 -
625 -
203. Hái Sao
29 -
21 -
228. Ti Mệnh
54 -
77 -
20 -
386 -
157 -
42 -
245. Vĩnh An
81 -
129 -
109 -
76 -
273. Đế Bá
4482 -
84 -
78 -
51 -
106 -
74 -
50 -
50 -
2 -
293 -
10 -
1521 -
76 -
150 -
39 -
12 -
36 -
357. Ai Yêu Ai
124 -
57 -
121 -
184 -
275 -
72 -
652 -
1167 -
383. Hoa Lửa
128 -
384. Im a Devil
50 -
398. Ẩn Đế
106 -
642 -