Khi những suy nghĩ của bạn có mục đích, bạn đã được xếp vào nhóm người mạnh mẽ. Những người này xem thất bại là một trong những con đường dẫn đến thành công.

James Allen

 
 
 
Truyện chưa đầy đủ
Có tổng cộng 400 truyện chưa đầy đủ. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương - Bìa
1135 -
187 -
27 -
183 -
46 -
14 -
77 -
111 -
81 -
288 -
50 -
60. Cha Nuôi
167 -
61. Bình Hoa
70 -
509 -
73. Flipped
15 -
58 -
11 -
106. Out
52 -
130 -
71 -
117. Yêu
50 -
85 -
245 -
27 -
67 -
405 -
88 -
625 -
164. Hái Sao
29 -
21 -
189. Ti Mệnh
54 -
77 -
5 -
20 -
386 -
157 -
42 -
207. Vĩnh An
81 -
129 -
109 -
76 -
235. Đế Bá
4482 -
84 -
78 -
51 -
106 -
74 -
50 -
50 -
2 -
293 -
10 -
1521 -
76 -
150 -
39 -
12 -
36 -
320. Ai Yêu Ai
124 -
57 -
121 -
184 -
275 -
72 -
652 -
1167 -
346. Hoa Lửa
128 -
347. Im a Devil
50 -
361. Ẩn Đế
106 -
642 -
130 -
373. Thủ Hộ
212 -
374. Thiên Thu
66 -
376. Lỗ Ái
140 -
75 -
384. Lột Xác
203 -
108 -
391. The Smile
108 -
86 -
11 -