Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers.

Charles W. Eliot

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện chưa đầy đủ
Có tổng cộng 400 truyện chưa đầy đủ. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương - Bìa
405 -
625 -
22. Hái Sao
29 -
28. Bình Hoa
19 -
57. Ti Mệnh
54 -
77 -
5 -
20 -
386 -
42 -
77. Vĩnh An
81 -
129 -
109 -
76 -
111. Đế Bá
4482 -
84 -
78 -
51 -
106 -
74 -
50 -
50 -
112 -
2 -
293 -
10 -
1521 -
76 -
150 -
39 -
12 -
36 -
204. Ai Yêu Ai
124 -
57 -
121 -
210. Flipped
3 -
184 -
275 -
72 -
652 -
1167 -
232. Hoa Lửa
128 -
233. Im a Devil
50 -
247. Ẩn Đế
106 -
642 -
130 -
262. Thủ Hộ
212 -
263. Thiên Thu
66 -
265. Lỗ Ái
140 -
75 -
273. Lột Xác
203 -
108 -
280. The Smile
108 -
86 -
11 -
293. Ám Dục
147 -
295. Lang Phi
76 -
145 -
127 -
138 -
312. Máu Tình
88 -
30 -
25 -
136 -
288 -
14 -
183 -