Hãy biến vết thương lòng thành những bài học có ý nghĩa.

Oprah Winfrey