There is a wonder in reading Braille that the sighted will never know: to touch words and have them touch you back.

Jim Fiebig

 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
187
288
14
35
117. Mật thê
10
404
494
204. Khất Phu
36
46
275. Ba Ba
54
77
285. Cô Độc
30
40
34
77
104
361. Phù Lạc
90
365. Cha Nuôi
167
29
386. Hôn
52
387. Bán Dực
44