People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
1. Hghf
30
187
11. Yêu
50
288
14
35
142. Mật thê
10
404
494
230. Khất Phu
36
46
63
305. Ba Ba
54
245
77
316. Cô Độc
30
40
34
77
104
397. Phù Lạc
90