Butterflies don't know the color of their wings, but human eyes know how beautiful it is. Likewise, you don't know how good you are, but others can see that you are special.

 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
187
14
35
120. Mật thê
10
404
494
207. Khất Phu
36
46
278. Ba Ba
54
77
40
34
77
104
362. Phù Lạc
90
29
386. Hôn
52
387. Bán Dực
44