You carry Mother Earth within you. She is not outside of you. Mother Earth is not just your environment. In that insight of inter-being, it is possible to have real communication with the Earth, which is the highest form of prayer.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Truyện mới chưa có ảnh bìa
Danh sách được cập nhật mỗi 30 phút. Danh sách sắp xếp theo thứ tự thời gian cập nhật

Số chương
8. Tang Ca
4
14
35
10
404
494
163. Khất Phu
36
232. Ba Ba
54
77
40
77
311. Phù Lạc
90
29
334. Hôn
52
335. Bán Dực
44
171