However rare true love may be, it is less so than true friendship.

Unknown

 
 
 
 
 
Thế nào một loại yêu không đau Thế nào một loại yêu không đau - Lâm Địch Nhi