It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

 
 
 
 
 
Cô Là Dân Chơi Hả ? Cô Là Dân Chơi Hả ? - vitconxauxi1995