Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
 
 
 
 
Rừng Nauy Rừng Nauy - Haruki Murakami Rừng Nauy