The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

 
 
 
 
 
Rồng Bay Phượng Múa Rồng Bay Phượng Múa - Minh Nguyệt Thính Phong