Chỉ có một thành công mà thôi, đó là sống cuộc sống của mình theo cách của chính mình.

Christopher Morley

 
 
 
 
 
Đêm nay bao giờ sáng Đêm nay bao giờ sáng - Cổ Tây Tước