Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

 
 
 
 
 
Phản Trắc Phản Trắc - Hoàng Đình Quang