Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Download ebooks
Ebook "Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non"
Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non Khi Trâu Già Gặp Cỏ Non - Thuấn Gian Khuynh Thành