"We humans have lost the wisdom of genuinely resting and relaxing. We worry too much. We don't allow our bodies to heal, and we don't allow our minds and hearts to heal.",

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Gần như vậy, xa đến thế Gần như vậy, xa đến thế - Tình Không Lam Hề