Forever is not a word…rather a place where two lovers go when true love takes them there.

Unknown

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Đào Thoát Đào Thoát - Dạ Sắc Vô Biên