Love gives light even in the darkest tunnel.

Anonymous

 
 
 
 
 
Thập Vạn Đại Sơn Vương Thập Vạn Đại Sơn Vương - Hoàng Ly - Đỗ Hồng Linh