Bạn không thể tạo dựng thanh thế bằng những gì bạn SẼ làm.

Henry Ford

 
 
 
 
 
Những Người Đi Xây Mộng Những Người Đi Xây Mộng - Chu Sa Lan