A dirty book is rarely dusty.

Author Unknown

 
 
 
 
 
Những Người Đi Xây Mộng Những Người Đi Xây Mộng - Chu Sa Lan