Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
 
Hạt Đậu Tương Tư Hạt Đậu Tương Tư - Quỳnh Dao