If there's a book you really want to read but it hasn't been written yet, then you must write it.

Toni Morrison

 
 
 
 
 
Hạt Đậu Tương Tư Hạt Đậu Tương Tư - Quỳnh Dao