People say that life is the thing, but I prefer reading.

Logan Pearsall Smith, Trivia, 1917

 
 
 
 
 
Giữa Cơn Gió Lốc Giữa Cơn Gió Lốc - Đạo Hiếu