Thất bại ư? Tôi chưa bao giờ gặp phải. Với tôi, chúng chỉ là những bước lùi tạm thời.

Dottie Walters

 
 
 
 
 
Diệc Thứ Và Kha Tuyết Diệc Thứ Và Kha Tuyết - Thái Trí Hằng