Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality.

Viktor E. Frankl

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Chạy Tình Chạy Tình - Ức Cẩm