A book must be an ice-axe to break the seas frozen inside our soul.

Franz Kafka

 
 
 
 
 
Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương - Mai Tử Hoàng Thì Vũ