The multitude of books is making us ignorant.

Voltaire

 
 
 
 
 
Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương Cẩm Vân Che Mạch Thượng Sương - Mai Tử Hoàng Thì Vũ