Sự khác biệt giữa thất bại và thành công là giữa làm gần đúng, và làm thật đúng.

Edward Simmons

 
 
 
 
 
Bây Giờ Rất Muốn Gặp Em Bây Giờ Rất Muốn Gặp Em - Không rõ...