There is always, always, always something to be thankful for.

Unknown

 
 
 
 
 
Ẩn Giấu Tình Yêu Ẩn Giấu Tình Yêu - Nặc Phong Nhi Hành