A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

 
 
 
 
 
Tử Chiến Phiên Ngung Thành Tử Chiến Phiên Ngung Thành - Sơn Linh