Reading means borrowing.

Georg Christoph Lichtenberg, Aphorisms

 
 
 
 
 
Trang Nhật Ký Đẫm Máu Trang Nhật Ký Đẫm Máu - Truyện Ma