Con người là tập hợp những nỗ lực của chính mình.

S.Young

 
 
 
 
 
Thiên Nga Đen Thiên Nga Đen - Nhan Nguyệt Khê