To choose a good book, look in an inquisitor’s prohibited list.

John Aikin

 
 
 
 
 
Thần Đao Sát Thủ Thần Đao Sát Thủ - Liễu Tàng Dương Thần Đao Sát Thủ