Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

 
 
 
Sách Mới Đăng
 
Sách Đọc Nhiều
 
Oan Trái Oan Trái - Thanh Vân Bạch Thiên