Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

 
 
 
 
 
Nắng Gắt Nắng Gắt - Cổ Mạn Nắng Gắt