Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

 
 
 
 
 
Mệnh Phượng Hoàng Mệnh Phượng Hoàng - Hoại Phi Vãn Vãn