Bi kịch trong cuộc đời không phải là ở chỗ không đạt được mục tiêu, mà là ở chỗ không có mục tiêu để vươn tới.

Benjamin Mays

 
 
 
 
 
Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen - Fly Khi Hoàng Hậu Là Xã Hội Đen