Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

 
 
 
 
 
Hải Trình Kon-Tiki​ Hải Trình Kon-Tiki​ - Thor Heyerdahl​ Hải Trình Kon-Tiki​