A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

 
 
 
Trước Vòng Chung Kết
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Trước Vòng Chung Kết Trước Vòng Chung Kết - Nguyễn Nhật Ánh