We have to walk in a way that we only print peace and serenity on the Earth. Walk as if you are kissing the Earth with your feet.

Thich Nhat Hanh

 
 
 
Trước Vòng Chung Kết
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Trước Vòng Chung Kết Trước Vòng Chung Kết - Nguyễn Nhật Ánh