Books are the bees which carry the quickening pollen from one to another mind.

James Russell Lowell

 
 
 
Nữ Sinh
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Nữ Sinh Nữ Sinh - Nguyễn Nhật Ánh & NXB Trẻ