Sự khác biệt giữa người thành công và những người khác không nằm ở chỗ thiếu sức mạnh, thiếu kiến thức, mà là ở chỗ thiếu ý chí.

Vince Lambardi

 
 
 
Ngôi Trường Mọi Khi
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Phương Minh
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Ngôi Trường Mọi Khi Ngôi Trường Mọi Khi - Nguyễn Nhật Ánh