Hãy tiến lên và cứ phạm sai lầm. Phạm thật nhiều sai lầm. Bởi vì đó là nơi bạn sẽ tìm thấy thành công ở phía sau những sai lầm này.

Thomas J. Watson, Sr.

 
 
 
Hoa Hồng Xứ Khác
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hoa Hồng Xứ Khác Hoa Hồng Xứ Khác - Nguyễn Nhật Ánh