A book is a garden, an orchard, a storehouse, a party, a company by the way, a counsellor, a multitude of counsellors.

Henry Ward Beecher

 
 
 
Hoa Hồng Xứ Khác
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hoa Hồng Xứ Khác Hoa Hồng Xứ Khác - Nguyễn Nhật Ánh