People have a hard time letting go of their suffering. Out of a fear of the unknown, they prefer suffering that is familiar.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
Hoa Hồng Xứ Khác
Thể loại: Tuổi Học Trò
Người đọc: Thu Hồng
 
Bạn cần login để nghe được nội dung.Hoa Hồng Xứ Khác Hoa Hồng Xứ Khác - Nguyễn Nhật Ánh