Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
 
 
Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người) Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người) - Cổ Tây Tước