Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
 
 
 
Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người) Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người) - Cổ Tây Tước