Cầu Chúa ban cho con sự thanh thản để chấp nhận những thứ con không thể thay đổi, sự caN đảm để thay đổi những thứ con có thể, và sự khôn khoan để phân biệt những cái có thể thay đổi và không thể.

Dr. Reinhold Niebuhr

 
 
 
 
 
Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử - Dalai Lama Vũ Trụ Trong Một Nguyên Tử