He fed his spirit with the bread of books.

Edwin Markham

 
 
 
 
 
Thất Tinh Long Vương Thất Tinh Long Vương - Cổ Long