Thất bại lớn nhất của một người là anh ta không bao giờ chịu thừa nhận mình có thể bị thất bại.

Gerald N. Weiskott

 
 
 
 
 
Tần Nhương Thư Tần Nhương Thư - Ưu Đàm Hoa Tần Nhương Thư