Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

 
 
 
 
 
Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi - Thần Tâm Tam Thiếu Cứu Vớt Cô Nàng Mồ Côi