A book that is shut is but a block.

Thomas Fuller

 
 
 
 
 
Sếp Ta Thực Ôn Nhu Sếp Ta Thực Ôn Nhu - Anchan