Chuyên nghiệp là biết cách làm, khi nào làm, và làm điều đó.

Frank Tyger

 
 
 
 
 
Người Đẹp Thành Phiên Ngung Người Đẹp Thành Phiên Ngung - Sơn Linh